Base Timeoff

Base Timeoff: Cách hệ thống trừ ngày phép theo từng loại lịch làm việc
Trên hệ thống có 3 loại Lịch làm việc: - Fixed timesheet: lịch làm việc thiết lập trên Timesheet - Dynamic timesheet: lịch làm việc thiết lập trên Schedul...
Fri, 3 Tháng 11, 2023 tại 10:43 SA
Base Timeoff: Các mã lỗi thường gặp khi thao tác trên Timeoff
1. Quá số ngày phép còn lại Nguyên nhân: Hệ thống báo lỗi: Bạn đang tạo đơn xin nghỉ phép 1 ngày, và trước đó đã tạo 1 đơn khác xin nghỉ khác đang c...
Mon, 24 Tháng 4, 2023 tại 2:22 CH
Base Timeoff: Lịch làm việc thứ 7 là nửa ngày công nhưng xin nghỉ phép trừ 1 ngày phép thì phải xử lý như thế nào?
Trong thực tế, nhiều công ty thực hiện làm việc sáng và nghỉ chiều thứ 7. Tuy nhiên, trong tạo lịch làm việc dù chỉ có ca sáng thì khi làm đơn xin nghỉ vẫn ...
Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 9:44 SA
Base Timeoff: Đã tạo nghỉ phép nhưng hệ thống vẫn không tính công
Trường hợp nhân sự đã tạo đơn Base timeoff xin nghỉ phép, xin nghỉ có lương, xin đi muộn về sớm... Nhưng Base Timesheet, Base Schedule, Base Hourly vẫn khô...
Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 3:44 CH