Base HRM: Nhập nghỉ phép cho nhân sự từ lúc tạo danh sách nhân sự có được không? in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 1, 2023 tại 5:39 CH


Tình huống : Khách muốn nhập chính sách nghỉ phép kèm với thao tác thêm mới nhân sự

Xử lý: Tách rời 2 thao tác 

Bước 1: Tạo mới nhân sự trên HRM

Bước 2: Ở giao diện Nghỉ phép, nhập danh sách tham gia lần đầu tiên Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.