Base Request: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 10:27 SA


1. Xuất đề xuất: Thêm Xuất đề xuất với dữ liệu dạng bảng tại trang tìm kiếm nâng cao

- Cho phép người dùng có thể export dữ liệu đề xuất của 1 nhóm đề xuất với trường dữ liệu dạng bảng

- Lưu ý:

+ Khi không lọc theo 1 nhóm đề xuất hoặc chọn nhóm "Đề xuất trực tiếp" -> option "Export đề xuất với dữ liệu dạng bảng" bị ẩn đi

+ Giới hạn dữ liệu tải về = 5 trường dữ liệu dạng bảng, mỗi trường tương ứng với mỗi sheet trong file Excel được xuất ra

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.