Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 11:13 SA


1. Webhook: Thêm key truyền file trình ký

- Bổ sung key truyền file trình ký qua webhook cho Base Workflow 

esigned_file_stt_name : tên file đã ký có số thứ tự trong nhiệm vụ

esigned_file_stt_link: link tải xuống file đã kí có số thứ tự trong job 

esigned_file_list : danh sách bao gồm tên và link của file đã ký trong job 

- Lưu ý:

+ Số thứ tự (stt) sẽ bắt đầu từ 1, đánh số thứ tự file từ trên xuống dưới

+ Hỗ trợ Final key là hiển thị dạng textarea .

+ Đối với biến esigned_file_list không giới hạn danh sách file đã kí mà giới hạn ký tự trường textarea là 65535 kí tự.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.