Base Overtime: Giới thiệu về trang Tổng quan trên Overtime in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 3, 2023 tại 9:08 SA


 Quản lý cấp cao muốn xem được thời gian tăng ca của toàn bộ nhân sự trên một màn hình một cách dễ dàng?

- Quản lý muốn nắm được thời gian tăng ca của nhân sự mình để dễ dàng kiểm tra, đối soát thời điểm tăng ca của nhân sự?

>> Bạn có thể sử dụng được toàn bộ tính năng trên ở màn hình Tổng quan của app Base Overtime.

 

 1. Tính năng cho tài khoản Owner và App Admin

1.1 Hiển thị tổng số giờ tăng ca trong chu kỳ của nhân viên

1.2 Hiển thị ngày và số giờ tăng ca cụ thể đối với những nhân sự có ca làm việc được phê duyệt trong chu kỳ

1.3 Lọc dữ liệu theo 2 lát cắt: "Thành viên" hoặc "Chính sách tăng ca"

 - Bộ lọc theo "Thành viên": 

  + Mục tất cả thành viên: lọc ra tất cả các nhân sự có ca làm việc đã được phê duyệt trong chu kỳ.

  + Mục Quản lý bởi tôi: lọc tất cả nhân sự mà họ đang quản lý bên HRM.

- Bộ lọc chính sách: Tài khoản Owner và App Admin có thể lọc theo tất cả chính sách đang có
1.4 Tài khoản Owner và App Admin có thể xem được ca Overtime theo ngày và chú thích giá trị các biến mặc định.

1.5 Tài khoản Owner và App Admin có thể xuất file Excel dữ liệu tăng ca của nhân sự2. Tính năng cho tất cả các tài khoản Thành viên

2.1 Hiển thị tổng số giờ tăng ca trong chu kỳ của chính mình và nhân viên mà nhân sự đó quản lý

2.2 Hiển thị ngày và số giờ tăng ca cụ thể đối với chính mình và tất cả nhân sự họ đang quản lý trên HRM 

2.3 Bộ lọc theo Chính sách tăng ca:  Hỗ trợ bộ lọc theo những chính sách  mà họ được cấp quyền truy cập, hoặc là người đánh giá/người duyệt/người theo dõi mặc định của chính sách đó 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.