Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 11:47 SA


1. HRM app:

- Chấm công mobile: Thêm trường Ghi chú thêm để người dùng có thể ghi chú những thông tin cần thiết


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.