Mobile apps

Mobile Apps: Cập nhật app Base.vn
Team Base xin được thông báo đến khách hàng một ứng dụng nâng cao của app Base.vn - Super App Base.vn:  Everything, Everywhere, All at once with Base Master...
Thu, 21 Tháng 12, 2023 tại 6:06 CH
Mobile app: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Base.vn: Tại menu app hỗ trợ ghim danh sách các app lên đầu trang theo nhu cầu 2. Workflow app: Cho phép xem lịch sử webhook trên app mobile  ...
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 9:46 SA
Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Base.vn : Chuyển tiếp file từ Base sang ứng dụng khác giữ nguyên định dạng file  2. Base Interview: thêm địa điểm phỏng vấn trong chi tiết phỏng vấn 
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 3:06 CH
Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. HRM app: - Chấm công mobile: Thêm trường Ghi chú thêm để người dùng có thể ghi chú những thông tin cần thiết
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 11:47 SA
Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
* App Base HRM 1. Thêm thanh tìm kiếm checkin client khi chấm công mobile trên app 2. Tổi ưu hiển thị Phiếu lương của nhân sự: thay đổi các trường Thực...
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 3:23 CH
App Base: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Hỗ trợ chuyển tiếp tin nhắn dạng text sang nhóm chat khác: - Phiên bản app hỗ trợ: Android 5.10.40 và IOS 4.10.40 - Chỉ chuyển tiếp được vào nhóm đã từ...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 9:41 SA
Mobile apps: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Wework app: cho phép đính kèm 10 file/ lần khi cập nhật file kết quả công việc 2. HRM app: Hiển thị phát triển sự nghiệp đã đề xuất cho nhân viên  - ...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 11:16 SA