Base Asset: Giới thiệu tính năng Khấu hao in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 4, 2023 tại 6:38 CH


Khấu hao là một nghiệp vụ quan trọng trong quản lý tài sản doanh nghiệp, nhằm phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình trong suốt thời gian sử dụng của tài sản đó. 


Vào mỗi cuối kì (thường tính theo tháng), kế toán thực hiện tính khấu hao cho TSCĐ hữu hình, từ đó có cơ sở để thực hiện ghi nhận, hạch toán vào sổ sách kế toán. 


Với tính năng Khấu hao, Base Asset giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tính khấu hao cho cá Tài sản là TSCĐ hữu hình, theo 02 phương pháp khấu hao phổ biến là Khấu hao đường thẳng (Straight-Line Method) và Khấu hao giảm dần (Reducing Balance Method).


1. Theo dõi khấu hao cho Tài sản và Loại tài sản

  
Khi tạo một Tài sản mới, hoặc khi chỉnh sửa một Tài sản đã có, App admin hoặc Quản lý địa điểm có thể bật Theo dõi khấu hao để bắt đầu theo dõi khấu hao cho Tài sản đó.

+ Nguyên giá của TSCĐ, là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, bao gồm giá mua, các khoản thuế, các chi phí chuẩn bị, vận chuyển,...

+ Giá trị thu hồi: Giá trị thanh lý ước tính
+ Depreciable Value: Giá trị phải khấu hao = Nguyên giá - Giá trị thu hồi 
+ Ngày đưa vào sử dụng thực tế: là ngày bắt đầu tính khấu hao
Thời gian khấu hao: Thời gian sử dụng hữu ích dự kiến của Tài sản, tính bằng năm


Phương thức khấu hao: Chọn 1 trong 2 phương pháp:

a. Khấu hao đường thẳng

b. Khấu hao giảm dần

+ Cách tính trung bình: Chọn 1 trong 2 cách tính:

a. Theo tháng - Chia mức khấu hao năm cho 12 để tính mức khấu hao tháng

b. Theo ngày - Chia mức khấu hao năm cho 365 hoặc 366 (số ngày thực tế của năm), sau đó nhân với số ngày thực tế của tháng để tính mức khấu hao tháng 

  

Loại tài sản: Trong phần lớn trường hợp, doanh nghiệp có thể xác định và thiết lập Thời gian khấu hao, Phương thức khấu hao Cách tính trung bình mặc định cho 1 Loại tài sản, như sau:

Cài đặt >> Loại tài sản:


2. Tính khấu hao theo kì

Chọn Khấu hao >> Tính khấu hao, chọn kỳ muốn tính khấu hao, VD: Kì 1 - Năm 2023, Kì 1 - 12 - Năm 2023,... 

Hệ thống tự động tính toán mức khấu hao của các Tài sản được theo dõi khấu hao tại Địa điểm và ở các kỳ đã chọn. 

Lưu ý

+ Kỳ là khoảng thời gian tính theo tháng trong năm. Khi chọn từ kỳ A tới kỳ B, tức là tính thời gian từ ngày đầu tiên của tháng A tới ngày cuối cùng của tháng B. VD: chọn Kỳ 3 tới Kỳ 4 -> Tính từ 01/03 tới 30/04.

+ Hệ thống sẽ tính khấu hao cho những tài sản có Thời gian tính khấu hao trong khoảng thời gian đó.


Mỗi dòng tương ứng với khấu hao của 1 Tài sản tại 1 kì.

+ Giá trị đầu kỳ - Giá trị trên sổ sách tại đầu kì

Giá trị khấu hao trong kỳ

Khấu hao lũy kế tại cuối kì: Tổng giá trị đã khấu hao của Tài sản tính đến hết kì đó

Giá trị cuối kì - Giá trị sổ sách tại cuối kì    

Ấn Xác nhận để xác nhận lưu lại kết quả tính toán này.


Lúc này, có thể chọn Xuất ra file Excel để tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ hạch toán, ghi nhận trên phần mềm Kế toán:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.