Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thiết lập mẫu phát triển sự nghiệp trên Base HRM in

Sửa đổi trên: Thu, 27 Tháng 4, 2023 tại 4:53 CH


Bước 1:  Chuẩn bị hợp đồng mẫu và thiết lập các biến dữ liệu để lấy thông tin có sẵn đã được nhập vào Base HRM trước đó.

Bước 2: Bạn vào Cài đặt HRM  > Chọn Chính sách nhân sự > Chọn Sửa

Bước 3: Thêm file mẫu => Upload file mẫu đã chèn các biến dữ liệu vào và Lưu lại

Những mẫu Key Base đang hỗ trợ:

1.Biến in Thông tin nhân sự:

${employee_code}: Mã nhân sự

${employee_name}: Full name

${employee_first_name}: First name

${employee_last_name}: Last name

${employee_phone}: Số điện thoại

${employee_title}: Chức danh

${employee_start_date}: Ngày/tháng/năm bắt đầu làm việc

${employee_official_start_date}: Ngày/tháng/năm chính thức làm việc

${employee_dob}: Ngày/tháng/năm sinh

${employee_ssn}: CMT/căn cước

${employee_ssn_no}: CMT/căn cước

${employee_address}: Địa chỉ hiện tại

${employee_nationality}: Quốc tịch

${employee_ssn_date}: Ngày cấp CMT

${employee_ssn_place}: Nơi cấp CMT

${employee_tax_no}: Mã số thuế

${employee_insurance_no}: Số sổ BHXH

${employee_insurance_place}: Nơi đăng ký BHXH

${employee_gender}: Giới tính

${employee_pob}: Nơi sinh

${employee_permanent_residence}: Hộ khẩu thường trú

2. Mức lương cũ

${current_salary}: Mức lương hiện tại

${current_basic_salary}: Lương cơ bản hiện tại

${current_office}: Văn phòng hiện tại

${current_office_address}: Địa chỉ văn phòng hiện tại

${current_area}: Khu vực hiện tại

${current_employee_type}: Phân loại nhân sự hiện tại

3.Mức lương mới

${new_salary}: Mức lương mới

${new_basic_salary}: Lương cơ bản hiện mới

${new_position}: Vị trí mới

${new_office}: Văn phòng mới

${new_office_address}: Địa chỉ văn phòng mới

${new_area}: Khu vực mới

${new_employee_type}: Phân loại nhân sự mới

4. Thông tin thêm

${career_reason}: Lý do

${career_official_date}: Ngày/tháng/năm chính thức

${career_official_day}: Ngày chính thức

${career_official_month}: Tháng chính thức

${career_official_year}: Năm chính thức

${today}: Ngày/tháng/năm hiện tại

${today_day}: Ngày hiện tại

${today_month}: Tháng hiện tại

${today_year}: Năm hiện tại

5.Biến in liên quan đến Hợp đồng hiện tại:

${contract_code}: Mã hợp đồng

${contract_type}: Tên loại hợp đồng

${contract_name}: Tên hợp đồng

${contract_start_date}: Ngày/tháng/năm bắt đầu hợp đồng

${contract_start_day}: Ngày bắt đầu hợp đồng

${contract_start_month}: Tháng bắt đầu hợp đồng

${contract_start_year}: Năm bắt đầu hợp đồng

${contract_end_date}: Ngày/tháng/năm kết thúc hợp đồng

${contract_end_day}: Ngày kết thúc hợp đồng

${contract_end_month}: Tháng kết thúc hợp đồng

${contract_end_year}: Năm kết thúc hợp đồng

6. Các trường tùy chỉnh custom field của từng loại hợp đồng 

Cú pháp:{contract_key_custom_field}

7. Biến của trường tùy chỉnh theo chính sách nhân sự

Cú pháp: ${career_key}


8. Biến theo trường dữ liệu tùy chỉnh

Cú pháp: ${employee_key}

9. Thông tin trong Trường thành phần lương:

Cú pháp ${employee_key}


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.