Base Schedule: Xuất dữ liệu chấm công kèm dữ liệu Timeoff in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 3:35 CH


Bài toán áp dụng: 

Trong trường hợp bạn cần xuất 1 bảng dữ liệu có đầy đủ chấm công và ngày phép để gửi báo cáo cho các bộ phận/ban lãnh đạo để xác nhận dữ liệu chấm công hoặc giải trình (nhân sự đi muộn, quên chấm công,..) nếu có. Bạn có thể thao tác trực tiếp trên Schedule để xuất kèm 2 dữ liệu này với nhau mà không cần thao tác trên Base Checkin và Base Timeoff,


Hướng dẫn thực hiện:

Tại bước 2 của chu kỳ tính công , bạn thao tác Xuất dữ liệu chấm công

File Excel trả về sẽ chứa cột tên là Timeoff, cột này ghi nhận khoảng thời gian xin Timeoff và nhóm Timeoff tương ứng của từng ca làm việc

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.