Base wework: Nhập trường tùy chỉnh từ file excel. in

Sửa đổi trên: Fri, 26 Tháng 5, 2023 tại 2:13 CH


Để nhập trường tùy chỉnh từ file excel , bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn chọn phòng ban/ dự án muốn thêm trường tùy chỉnh >> Tùy chỉnh >> Trường dữ liệu tùy chỉnh. 

Bước 2: Bạn ấn vào mục (File excel mẫu) để tải file mẫu về. 

Bước 3: Bạn nhập thông tin vào file mẫu vừa tải về. 

File có 5 cột dữ liệu:

Name: tên trường dữ liệu tùy chỉnh
Type: có các giá trị int (số tự nhiên), float (số thập phân), text (chữ + số), textarea, date (ngày), datetime (ngày giờ), dropdown list ( danh sách giá trị). Riêng trường Dropdown list sẽ nhập danh sách các lựa chọn vào đây, mỗi giá trị cách nhau 1 dấu phẩy
Content: mô tả cho trường dữ liệu
Required: nếu là bắt buộc thì nhận giá trị 1, "Required" hoặc "required", không bắt buộc bỏ trống.
Input key: mã trường dữ liệu


Lưu ý: 

+ Không được tùy chỉnh file mẫu

+ Trường Name và Type là 2 trường bắt buộc nhập nội dung

Bước 4: Sau khi đã chuẩn bị xong dữ liệu trong file, tại màn hình Trường dữ liệu tùy chỉnh, bạn kéo/ thả file excel vào. 

Sau khi import thành công , màn hình sẽ hiển thị : Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.