Base Timesheet: Cách gửi bảng công cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 11:23 SA


Để gửi bảng công Timesheet cho nhân sự, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc chọn Base Timesheet trong kho ứng dụng 

Bước 2: Cấu hình mẫu gửi email

Bạn chọn Tuỳ chỉnh > Chọn lịch làm việc > Chọn cấu hình thông tin email

Bạn dùng các biến mặc định của hệ thống để thiết kế mẫu email.

  • Biến tự động

${employee_name}: Tên nhân viên

${cycle_end_date_month}: Tháng kết thúc bảng lương. 

${cycle_start_date_month}: Tháng bắt đầu bảng lương

${cycle_end_date_year}: Năm

${sum_point}: Tổng công thực tế

${stand_point}: Tổng công chuẩn

${sum_late}: Tổng số lần đi muộn

${sum_minute_late}: Tổng số phút đi muộn

${sum_early}: Tổng số lần về sớm

${sum_minute_early}: Tổng số phút về sớm

${sum_deduction}: Tổng khấu từ

${sum_timeoff}: Tổng ngày nghỉ 

${sum_Holiday}: Tổng ngày lễ

  • Biến tự tạo 

- Với các biến tự tạo, bạn chọn vào mẫu mail ở mục Biến của lịch làm việc.

- Hệ thống hỗ trợ cả biến theo ca và theo ngày


Bước 3: Chọn vào bảng công bạn cần gửi.

Lưu ý bảng công cần đã hoàn thành ở Bước 4 - Tại bước này bạn mới có thể gửi bảng công cho nhân sự.

Bước 4: Đưa con trỏ chuột vào mục "Gửi" >> Tại đây bạn sẽ có 3 lựa chọn

  • Gửi bảng chấm công: Gửi bảng chấm công tới tất cả nhân sự trong bảng công.

  • Gửi cho 1 số nhân viên: Chỉ gửi bảng công cho 1 số nhân viên, bạn tag tên từng người bạn muốn gửi.

  • Gửi ngoại trừ 1 số nhân viên: Gửi cho tất cả mọi người trong bảng công trừ 1 số nhân viên, cần loại trừ ai thì bạn tag tên người đó.

Bước 5: Chỉnh sửa lại nội dung email, nhưng không chỉnh sửa được các cột của bảng công.


-------------

Sau khi gửi thành công, nhân viên sẽ có thông báo tại quả chuông và nhận được mail gồm lời nhắn + bảng công chi tiết như sau:Bước 5: Bảng công multiple Timesheet

  • Với các bảng công có nhiều lịch làm việc, vẫn gửi email với các cột mặc định như cũ, chưa hỗ trợ thêm biến khi gửi email
  • Nội dung email theo mẫu sẵn có của hệ thống, có thể chỉnh sửa khi gửi bảng côngCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.