Base Schedule: Bảng công hỗ trợ xuất excel những thông tin gì in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 9, 2023 tại 9:06 SA


Bạn cần xuất danh sách bảng công kèm theo đơn xin nghỉ phép, hoặc cần xuất lịch sử log chấm công của nhân sự 

Sau đây là các mẫu excel  Schedule đang hỗ trợ xuất, kèm thông tin của từng mẫu như sau:

A. Xuất trong chu kỳ

1. Xuất dữ liệu
Mục đích:  áp dụng khi bạn cần xuất excel 1 bảng công tổng hợp của tất cả các nhân viên- trên tất cả các lịch làm việc đã hoàn thành

Bạn có thể xuất kèm dữ liệu nghỉ phép của timeoff

- Các thông tin trong file excel bao gồm: 

   + Số công làm việc của từng ngày

   + Tổng số công thực tế, tổng số công chuẩn, đi muộn, về sớm và các công thức riêng

   + Tổng số ngày  nghỉ timeoff theo từng loại

   + Tổng số công làm việc của nhân sự theo từng loại ca, địa điểm, vai trò 

   + Trường hợp xuất dữ liệu kèm thông tin timeoff, cột công sẽ hiển thị loại timeoff đã nghỉ ngày hôm đó

2. Xuất dữ liệu gốc

Mục đích:  áp dụng khi bạn xem tổng hợp thông tin ca làm việc, kèm theo log chấm công và đơn xin nghỉ trên timeoff.

Dữ liệu gốc bao gồm các thông tin như sau:

   + Các thông tin của phân ca và log chấm công chi tiết

    + Đơn timeoff( nếu có) và số lượng công chuẩn, khấu trừ,đi muộn.....

   + Các trường tuỳ chỉnh trong phân ca

B. Xuất excel trong chi tiết bảng công

1. Xuất dữ liệu chấm công ở bước 2

Mục đích:  áp dụng khi bạn cần xem thông tin nhân viên có phân ca theo khung giờ như thế nào, có chấm công đi làm không, và nghỉ phép những ngày nào.


Các thông tin trong file excel bao gồm

  + Tên nhân sự, mã nhân sự, thời gian bắt đầu- kết thúc ca

  + Log chấm công vào ca- ra ca

  + Tình trạng nghỉ phép

  + Địa điểm, loại ca, vai trò, công chuẩn


2. Xuất dữ liệu ở bước 4:

Mục đích:  áp dụng khi bạn cần xuất excel  bảng công tổng hợp cuối cùng về số công, số phút đi muộn về sớm, số ngày xin nghỉ.


Tương tự với thông tin của xuất dữ liệu trong chu kỳ ở mục A

- Các thông tin trong file excel bao gồm: 

   + Số công làm việc của từng ngày

   + Tổng số công thực tế, tổng số công chuẩn, đi muộn, về sớm và các công thức riêng

   + Tổng số ngày  nghỉ timeoff theo từng loại

   + Tổng số công làm việc của nhân sự theo từng loại ca, địa điểm, vai trò

   + Trường hợp xuất dữ liệu kèm thông tin timeoff, cột công sẽ hiển thị loại timeoff đã nghỉ ngày hôm đó


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.