Base Timesheet: Bảng công hỗ trợ xuất excel những thông tin gì in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 11:56 SA


Bạn cần xuất danh sách nhân sự kèm theo đơn xin nghỉ phép, hoặc cần xuất lịch sử log chấm công của nhân sự 

Sau đây là các mẫu excel Timesheet đang hỗ trợ xuất, kèm thông tin của từng mẫu như sau

1. Xuất dữ liệu chấm công

Mục đích: Xem dữ liệu 2 log chấm công sớm nhất và muộn nhất trong ngày của nhân viên

Bạn lựa chọn lịch cần xuất và có thể xuất kèm theo thông tin của đơn xin nghỉ phép

Các thông tin trong file excel bao gồm  

  + Danh sách toàn bộ nhân sự trong lịch: Tên, mã nhân viên, phòng ban và log chấm công của từng ngày ( Không có chấm công vẫn có thông tin tên và mã nhân viên)

  + Thông tin được xếp theo hàng ngang

2. Xuất dữ liệu chấm công vào ra

Mục đích: xuất toàn bộ log chấm công của nhân sự trong tháng

Các dữ liệu trong file chỉ bao gồm những nhân sự có log chấm công

3. Xuất bảng chấm công

Mục đích: Xuất dữ liệu công thực tế đi làm, số lần và số phút đi muộn, các biến phụ của nhân viên.

- Các dữ liệu trong file bao gồm: Danh sách nhân sự, công của từng ngày, tổng công, tổng số lần đi  muộn/về sớm, tổng số phút đi  muộn về sớm, khấu trừ, các loại nghỉ phép, và các biến phụ

4. Xuất ca bổ sung

Chỉ nhân sự có ca bổ sung mới xuất được thông tin.

Xuất dữ liệu công thực tế đi làm, số lần và số phút đi muộn, các biến phụ của ca bổ sung


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.