Base HRM - Nhân sự: HRM hỗ trợ ghi đè những thông tin nào in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 5:04 CH


App HRM hỗ trợ khởi tạo nhiều thông tin bằng file excel, trong đó 1 số thông tin có thể cập nhât hàng loạt khi nhập file excel ghi đè, một số không hỗ trợ

Sau đây là danh sách các thông tin hỗ trợ ghi đè ( cập nhật) khi upload file excel

1. Màn danh sách nhân sự

a. Nhập danh sách nhân sự

b. Nhập thông tin hành chính

c. Nhập thông tin liên lạc: Import sẽ tự ghi đè các thông tin cũ

d. Nhập trường dữ liệu tuỳ chỉnh : Import sẽ tự ghi đè các thông tin cũ 

e. Nhập đồng nghiệp và quản lý: Import sẽ tự ghi đè các thông tin cũ 

f. Nhập thông tin gia đình và người phụ thuộc

g. Nhập lịch sử học vấn

h. Nhập lịch sử công việc

2. Màn danh sách hợp đồng lao động

a. Nhập hợp đồng hiện tại

b. Nhập hợp đồng hiện tại theo loại hợp đồng

c. Nhập quyết định cho thôi việc (chỉ ghi đè bản ghi khả dụng)

3. Màn Bảng lương định kì

Nhập dữ liệu (trong từng chu kì lương)

4. Màn Danh sách nghiệp vụ: 

Nhập nghiệp vụ: 1 lần nhập file là 1 lần ghi đè

5. Màn Vị trí công việc : Nhập vị trí công việc

6. Màn Lịch làm việc: Nhập mã chấm công

7. Màn Nghỉ phép: Nhập danh sách tham gia lần đầu tiên 

Muốn ghi đè chọn Không kiểm tra trùng lặp

8. Màn Phúc lợi: Nhập phúc lợi: 1 lần nhập file là 1 lần ghi đè 

9. Màn Bảo hiểm: Nhập ds tham gia lần đầu tiên (đăng ký chính sách bảo hiểm)

10. Màn Thuế: Nhập ds tham gia lần đầu tiên (đăng ký chính sách thuế)

11. Màn setting 

- Nhâp văn phòng

- Nhập khu vực/chuyên môn


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.