Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Request sang HRM - Hợp đồng lao động in

Sửa đổi trên: Mon, 24 Tháng 7, 2023 tại 10:42 SA


Tình huống: Công ty bạn có quy định mỗi khi hết hạn hợp đồng và chuẩn bị tái kí hợp đồng mới thì đều cần phải gửi đề xuất lên cho các cấp quản lý, trưởng phòng và CEO duyệt có tiếp tục tái kí hay không nên sẽ cần phải dùng Request.
Khi đề xuất được duyệt hoàn toàn thì sẽ tự động tạo hợp đồng trên HRM
Và để có thể cài đặt một Webhook tự động giữa 2 phầm mềm bạn thao tác theo các bước sau

Bước 1: Vào HRM => "Phân loại hợp đồng" => chọn "Sửa" loại hợp đồng nhận dữ liệu => chọn

"Webhook"

Bước 2: Copy API

Bước 3: Vào "Cài đặt"  => click nhóm đề xuất cần liên két => bấm icon 3 dấu chấm  => "Chỉnh sửa webhook"

Bước 4: Dán API bạn vừa copy vào webhook của Request tương ứng với các trạng thái đề xuất bạn muốn 

- Request Created: đề xuất được tạo => tạo Hợp đồng lao động trên HRM

- RequestApproved: đề xuất được duyệt => tạo Hợp đồng lao động trên HRM

- Request Rejected: đề xuất từ chối => tạo Hợp đồng lao động trên HRM

Bước 5: Tạo các trường đầu vào trên Request tương ứng với các trường khai báo trên HRM 

- Trường hợp Hợp đồng lao động bên bạn có setup thêm các trường tùy chỉnh yêu cầu nhập thì bạn cũng hãy tạo cả ở request để có thể truyền dữ liệu sang nhé.

- Các trường có dấu * là trường bắt buộc phải có và phải điền thông tin
Bước 6. Cài đặt Transformer để truyền thông tin:


 - Final Key (cột bên trái) là các thông tin nhận của Hợp đồng lao động trên HRM 

        + Điền các key hệ thống đối với trường mặc định
        + Đối với trường tùy chỉnh điền theo dạng custom_field và để lấy 
custom_field bạn lấy ở mục này nhé

       + Các trường có dấu * là trường bắt buộc phải cài Transfomer để chuyển tiếp thành công

- Original Key (cột bên phải) là các thông tin chuyển đi của Request điền theo dạng {custom_input_key} và Input key request bạn lấy ở mục này nhé

Bước 7. Tạo chat bot để nhận thông báo Hợp đồng lao động đã được tạo thành công.
- Bạn vào nhóm chat muốn nhận thông báo từ HRM, chọn dấu ".." chọn "Webhook đầu vào"

- Copy đường dẫn

- Vào Base HRM => "Phân loại hợp đồng" => chọn "Sửa" loại hợp đồng nhận dữ liệu => chọn

"Webhook"

- Dán đường dẫn vừa copy vào Contract Created
Lưu ý: 
- Hiện tại chưa hỗ trợ check lịch sử webhook.Trường hợp bạn đã setup đúng như hướng dẫn nhưng dữ liệu chưa sang thì hãy liên hệ với bộ phân CSKH của Base để được hỗ trợ nhé
- User của người tạo điền trên Request phải có quyền tạo hợp đồng trên HRM


Danh sách các key khác có thể dùng trong transformer:

 • id: id của hợp đồng

 • name : tên hợp đồng.

 • content: nội dung hợp đồng.

 • status: trạng thái của hợp đồng.

 • user_id: user id của người tạo hợp đồng.

 • employee_id: mã nhân sự.

 • type_id: id loại hợp đồng.

 • creator_id: id của người tạo.

 • is_current: là hợp đồng hiện tại (1/0).

 • is_probation: là hợp đồng thử việc (1/0).

 • start_date: timestamp ngày bắt đầu.

 • end_date: timestamp ngày kết thúc.

 • reminder_time: timestamp thời gian reminder.

 • since: timestamp ngày tạo.

 • last_update: timestamp lần cuối update.

 • contract_type_name: tên loại hợp đồng.

 • employee_name: tên nhân sự được tạo hợp đồng.

 • creator_name: tên người tạo hợp đồng.

 • username: username người tạo hợp đồng.

 • custom_{field}: các custom field tương ứng.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.