Base Review: Cập nhật tính năng tháng 7/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 10:56 SA


1. Cập nhật tính năng Nhân bản 1 model 

2. Màn chi tiết biểu đồ: bổ sung bảng điểm chênh lệch năng lực

- Bảng gồm có các thông tin: Điểm tiêu chuẩn, Điểm thực tế và Chênh lệch

+ Điểm tiêu chuẩn: lấy theo Graph level, chỉ áp dụng với Spider graph

+ Điểm thực tế: điểm thực tế nhân sự nhận được

+ Chênh lệch: điểm tiêu chuẩn - điểm thực tế

Điểm trung bình là trung bình (có tính trọng số) giữa các chỉ số đánh giá và nhóm chỉ số

3. Tăng số lượng nhân viên được đánh giá trong 1 model là 500


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.