Base Review

Base Review: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Cập nhật tính năng Nhân bản 1 model  2. Màn chi tiết biểu đồ: bổ sung bảng điểm chênh lệch năng lực - Bảng gồm có các thông tin: Điểm tiêu chuẩn, Điể...
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 10:56 SA
Base Review: Cập nhật tính năng mới T8/2023
1. Thêm trường Người theo dõi mặc định cho Mô hình đánh giá và Mẫu đánh giá - Với Mô hình đánh giá: - Với mẫu đánh giá: >> Với tính năng này sẽ ...
Thu, 17 Tháng 8, 2023 tại 4:13 CH