Base Review: Cập nhật tính năng tháng 1/2024 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 2:50 CH


1. Cập nhật cho phép xóa hồ sơ đánh giá trong Chỉ số đánh giá:


2. Cập nhật cho phép xóa chỉ số đánh giá (index) và chính sách đánh giá (policy):

Để xóa chỉ số đánh giá (index), cần phải:

+ Xóa hồ sơ đánh giá trong chỉ số (index profile)

+ Xóa lượt đánh giá trong chu kỳ đã khởi chạy (index assigned rating)

+ Xóa hoặc sửa biểu đồ (graph) có gắn chỉ số đó

- Để xóa chính sách đánh giá (policy), cần phải:

+ Xóa hồ sơ đánh giá trong chỉ số (index profile)

+ Xóa lượt đánh giá trong chu kỳ đã khởi chạy (index assigned rating)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.