Base E-Hiring: Cách kiểm tra hồ sơ trùng email/SĐT in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 2:05 CH


Ở nhiều doanh nghiệp, sẽ có trường hợp 1 ứng viên nộp hồ sơ nhiều lần cho cùng 1 vị trí tuyển dụng, hoặc cho nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau. Với Base E-Hiring, mỗi lần ứng viên nộp hồ sơ sẽ tạo thành 1 candidate trong tin tuyển dụng. 

-> Khi đó sẽ cần công cụ để kiểm tra nhanh các hồ sơ bị trùng email/SĐT, để tránh việc xử lý lặp hồ sơ, hay ứng viên cùng lúc nhận nhiều offer cho nhiều vị trí khác nhau.


1. Kiểm tra hồ sơ trùng trong 1 tin tuyển dụng


a. Lọc các hồ sơ trùng ở trang Danh sách ứng viên.

Tại màn danh sách ứng viên trong 1 tin tuyển dụng, bạn có thể lọc hiển thị các hồ sơ trùng email/SĐT theo bộ lọc "" ở cột "Trùng hồ sơ". 

Như hình:b. Kiểm tra trong chi tiết 1 ứng viên.

Tại màn hình chi tiết ứng viên, với những ứng viên có hồ sơ trùng, hệ thống có cảnh báo ở góc phải màn hình:


Ngoài ra, bạn có thể thao tác để gộp các hồ sơ trùng này thành 1 hồ sơ chính - hướng dẫn tại đây.


2. Kiểm tra hồ sơ trùng ở nhiều tin tuyển dụng

Nếu có nhiều hồ sơ ở nhiều tin tuyển dụng bị trùng thông tin email/SĐT, hệ thống sẽ có cảnh báo ở góc phải màn hình chi tiết ứng viên, như sau:


Lưu ý: Hồ sơ trùng ở các tin tuyển dung khác nhau sẽ không thể gộp lại được.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.