Base Office: Các con số giới hạn trong Office in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 5, 2024 tại 10:16 SA


  • Số văn bản hiện trong 1 page = 20 văn bản

  • Giới hạn người theo dõi trong 1 văn bản = 500 người theo dõi

  • Giới hạn Người duyệt trong 1 văn bản = 100 người

  • Giới hạn Người nhận bên ngoài trong 1 Văn bản đi = 10 người (mặc dù trong form tạo/sửa cho nhập không giới hạn)

  • Giới hạn upload 1 lần 10 files (mặc dù trong form tạo/sửa cho up 11 files)

  • Giới hạn dung lượng 1 file: 50MB

  • Giới hạn tổng dung lượng file trong 1 lần tải: 100MB

  • Limit của biến {counter} → Vì có kiểu dữ liệu dạng int → Maximum value = 2147483647

  • Max length trường Nội dung → Vì có kiểu dữ liệu dạng text → Maxlength = 65,535 ký tự

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.