Base Office

Base Office: Reset mã văn bản về 1 khi sang năm mới
1, Tình huống:  Hết năm cũ sang năm mới, người dùng muốn các văn bản ban hành trong năm mới được bắt đầu từ số đếm đầu tiên. Khi đó, người dùng cần thao tác...
Fri, 6 Tháng 1, 2023 tại 11:27 SA