Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 10, 2023 tại 4:17 CH


Cập nhật cơ chế với người thực thi của giai đoạn khi cài đặt @tag nhóm theo Base Account:

- Tự động thêm nhân sự vào danh sách người thực thi nếu:

+ Giai đoạn đó thiết lập danh sách người thực thi @tag nhóm theo Base Account

+ Không cần ấn Cập nhật danh sách người thực thi như cũ

- Giao diện cài đặt mới cập nhật:

+ Lược bỏ đi trường thông tin "Nhóm trong Base Account được đăng ký để cập nhật người thực thi" và checkbox "Thêm nhanh người thực thi theo nhóm đăng ký"

+ Chuyển nhóm thành viên đã cài đặt lên trường Người thực thi giai đoạn. Vậy sau khi cập nhật tính năng, toàn bộ người thực thi trước đã thêm vào nhóm trên Account nhưng quản trị quy trình chưa ấn cập nhật sẽ được bổ sung ngay vào người thực thi.

- Các cập nhật liên quan:

+ Lược bỏ đi tính năng "Cập nhật người thực thi theo các nhóm đăng ký cho tất cả giai đoạn"


+ Lược bỏ tính năng "Tự động giao việc cho người nhận việc duy nhất thỏa mãn điều kiện"

 

Loại bỏ các tài khoản, nhóm tài khoản đã bị deactivated trong danh sách người thực thi


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.