Base Request : Hoàn trả đề xuất. in

Sửa đổi trên: Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 11:20 SA


     - Với các đề xuất đã gửi cho người duyệt, trong quá trình duyệt phát hiện có thông tin sai,thiếu cần chỉnh sửa người duyệt sẽ trả lại đề xuất cho người tạo để kiểm tra và chỉnh sửa lại các thông tin đó. Sau khi đã chỉnh sửa người tạo có thể gửi lại đơn đề xuất để những người duyệt thao tác duyệt lại từ đầu. 

- Và để cài đặt hoàn trả đề xuất , bạn truy cập vào https://request.base.vn/ hoặc icon App Base Request trên thanh menu,thao tác theo HD sau : 

Bước 1: Bạn ấn vào Cài đặt >> chọn nhóm đề xuất cần chỉnh sửa.

Bước 2: Tại nhóm đề xuất >> bạn ấn mục "Trả đề xuất " >> Có.

- Luồng duyệt áp dụng tính năng trả đề xuất về :

+ Duyệt đồng thời

+ Duyệt lần lượt

- Chỉ có thể trả đề xuất khi đang ở trạng thái Đang chờ duyệt và phải có ít nhất 1 người đã thao tác duyệt .

- Người được phép trả lại đề xuất :

+ Người đến lượt duyệt

+ Người duyệt tối cao ( dù chưa đến lượt duyệt)

- Người duyệt thao tác theo HD sau để trả đề xuất về cho người tạo và người trả về cần ghi chú lý do trả đề xuất về cho người tạo :

 => Tại  đề xuất  đó >> bạn ấn "v " >> Trả đề xuất về cho người tạo

- Sau khi đề xuất được trả về :

+ Deadline và remider của người duyệt sẽ được làm mới lại.

+ Không làm thay đổi người duyệt, những người duyệt cũ trước đó sẽ đươc giữ nguyên (dù là người duyệt đươc chuyển tiếp trong quá trình xử lý trước khi trả lại).

+ Không xóa đi những dữ liệu đã đuợc nhập trước đó trong đề xuất (trường tùy chỉnh,file đính kèm, followers,..)

+ Các logs chỉnh sửa và xử lý trước đó vẫn đuợc lưu lại.

- Với Người tạo chỉnh sửa đề xuất.
+ Người tạo khi nhận được đề xuất trả về người tạo có thể chọn " Chỉnh sửa đề xuất" hoặc "Gửi lại".
Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, người tạo nhấn Gửi lại để gửi lại đề xuất cho người duyệt xử lý như bình thường.

- Với Người duyệt đề xuất.

+ Lúc này deadline và tiến trình xử lý của người duyệt bắt đầu chạy lại, không ghi nhận những lần xử lí trước nữa 

+ Reminder duyệt cũng sẽ được sinh lại cho người duyệt
+ Không thể sinh thêm hoặc thay đổi người duyệt nếu có chỉnh sửa thông tin trong đề xuất thỏa mãn Người duyệt có điều kiện
+ Đề xuất trở lại trạng thái Đang chờ duyệt.

- Lưu ý : 

+ Các log của những lần xử lý trước khi đươc trả về vẫn sẽ được lưu lại.

+ Lưu thêm các log : Trả về , edit sau khi trả về và gửi lại đề xuất.

+ Thêm 1 trạng thái mới cho đề xuất : Khi thao tác in sẽ có trạng thái đã trả lại đề xuất.

+ Khi trả đề xuất , các ghi chú khi duyệt và chuyển tiếp của những lần xử lý trước sẽ bị xóa và chỉ hiển thị ghi chú của hành động xử lý sau khi gửi lại.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.