Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 2:39 CH


1. Bổ sung biến is_early và min early trong công thức để lấy ra số lần, số phút đi muộn:

- Cài đặt trong từng lịch làm việc: 

+ Hệ thống sẽ tự động thêm sẵn các biến cố đinh is_early và min_early trong phần cài đặt công thức

+ Đối với lịch làm việc cũ khách hàng đã tự thêm biến is_early và min_early từ trước: hệ thống vẫn giữ nguyên công thức đã viết nhưng sẽ chuyển thành biến cố định thay vì biến tùy chỉnh như cũ, đồng nghĩa không còn cột Tổng is_early và tổng min_early ở bước 3, 4 trong bảng công.


- Với những bảng công đã tính toán sẽ không bổ sung thêm cột dữ liệu về sớm.


2. Cho phép cấu hình email khi gửi bảng công, gửi kèm dữ liệu các biến phụ đã cài đặt trong công thức:

- Cài đặt trong từng lịch làm việc:


- Nội dung sẽ được thiết lập theo mẫu sẵn. khách hàng có thể thêm, chỉnh sửa theo nhu cầu

+ Hệ thống có gợi ý danh sách biến được sử dụng ở Ghi chú


+ Có thể lấy biến phụ của lịch làm việc để thêm vào email:


+ Khi gửi bảng công, có thể chỉnh sửa được nội dung email tại khung Nội dung email nhưng không chỉnh sửa các cột của bảng công.

+ Với bảng công có nhiều lịch làm việc, gửi email với các cột mặc định nhữ cũ, chưa hỗ trợ thêm biến khi gửi email.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.