Base Timesheet

Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 12/2023
Cập nhật cải thiện UX khi cấu hình công thức excel: - Thêm gợi ý biến, công thức khi gõ công thức excel - Tạo, sửa, xóa biến không bị mất popup và refresh...
Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 5:05 CH
Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Bổ sung biến is_early và min early trong công thức để lấy ra số lần, số phút đi muộn: - Cài đặt trong từng lịch làm việc:  + Hệ thống sẽ tự động thêm s...
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 2:39 CH
Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Xuất bảng công ra file excel: - Xuất thêm dữ liệu timeoff theo giờ: - Thêm cột Văn phòng (office) trong file excel:
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 5:00 CH
Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Thêm thanh Tìm kiếm nhanh trong màn Cài đặt - Lịch làm việc:
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 10:21 SA
Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Cho phép tick chọn Thêm tất cả lịch làm việc khi tạo chu kỳ mới
Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 4:25 CH
Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Cho phép xuất dữ liệu chấm công kèm thông tin Timeoff ở trang Tổng quan và Bước 1 của chu kỳ tính công 2. Đồng bộ file xuất/ nhập công từ excel, tiêu ...
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 4:46 CH
Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Thêm tính năng xuất hàng loạt bảng công theo từng nhân sự - Ở bước 4 của từng bảng công, thêm tính năng xuất bảng công theo từng nhân sự  - Mỗi nhân sự...
Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 10:55 SA
Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Hiển thị số công theo 2 số thập phân sau dấu phẩy Hiển thị 2 số sau dấu phẩy cho Point, Standard point và Deduction
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 2:20 CH
Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022
1. Thêm cài đặt owner cho từng Timesheet (HDSD) - Cài đặt áp dụng với lịch làm việc dạng Fixed được cài đặt ở HRM - Owner Timesheet có thể tính toán bảng ...
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 4:31 CH