Base Sign: Cập nhật tính năng tháng 11/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 13 Tháng 12, 2023 tại 5:38 CH


1. Vô hiệu hóa file ký:

- Phân quyền: Người trình ký, Quản trị hệ thống (owner), quản trị ứng dụng (app admin) nhưng có liên quan đến file ký (người theo dõi, người ký, người trình ký) sẽ có quyền vô hiệu hóa.

- File có thể vô hiệu hóa khi: ở trạng thái Chưa hoàn thành và có ít nhất 1 người đã ký

- Tại file cần xử lý, chọn Vô hiệu hóa:


- Với file đã vô hiệu hóa có thể lọc theo trường "Đã vô hiệu", sẽ không thể ký tiếp và gắn invalidated

2. Mobile: Cho phép ký trên app Base Sign với chữ ký VNPT 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.