Base Message : Các con số giới hạn trong Base Message. in

Sửa đổi trên: Thu, 4 Tháng 1, 2024 tại 11:09 SA


 • Số lượng nhóm chat : 200 nhóm.

 • Số lượng kênh chat :  200 kênh.

 • Số lượng thành viên trong nhóm chat :400 thành viên.

 • Số lượng thành viên  trong kênh chat : 400 thành viên.

 • Số lượng nhóm chat/ kênh chat tối đa  1 tài khoản được thêm là thành viên : Không giới hạn.

 • Số lượng tin nhắn được đánh dấu : 100 tin nhắn.

 • Số lượng quản trị viên tối đa  trong nhóm/kênh chat : Không giới hạn.

 • Số lượng  #hashtags tối đa  trong 1 nhóm/kênh chat : Không giới hạn.

 • Số lượng danh mục tối đa : Không giới hạn.

 • Số lượng chủ đề trong 1 nhóm/kênh chat : Không giới hạn.

 • Số lượng file tải lên trong 1 tin nhắn : 10 file.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.