Base Message

Base Message: Nhóm chat và Kênh chat khác nhau thế nào?
Tue, 9 Tháng 8, 2022 tại 4:12 CH
Base Message : Các con số giới hạn trong Base Message.
Số lượng nhóm chat : 200 nhóm. Số lượng kênh chat :  200 kênh. Số lượng thành viên trong nhóm chat :400 thành viên. Số lượng thành viên  trong kê...
Thu, 4 Tháng 1, 2024 tại 11:09 SA