Base Message

Base Message: Nhóm chat và Kênh chat khác nhau thế nào?
Tue, 9 Tháng 8, 2022 tại 4:12 CH
Base Message : Các con số giới hạn trong Base Message.
Số lượng nhóm chat : 200 nhóm. Số lượng kênh chat :  200 kênh. Số lượng thành viên trong nhóm chat :100 thành viên. Số lượng thành viên  trong kê...
Sat, 25 Tháng 11, 2023 tại 9:49 SA