Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 12/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 12, 2023 tại 4:40 CH


1. Cho phép cập nhật ngày hoàn thành thực tế khi công việc đã hoàn thành

Cài đặt theo từng phòng ban/ dự án:

- Mặc định Không cho phép cập nhật


- Nếu chọn Cho phép cập nhật thì:

+ Chỉ quản trị hệ thống (owner), quản lý phòng ban/ dự án, người được giao việc có quyền chỉnh sửa

+ Trên form bắt buộc phải nhập Lý do

+ Ngày hoàn thành > Ngày bắt đầu (nếu có)


2. Gantt view: bổ sung thêm Tạo nhóm công việc 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.