Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 12/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 12, 2023 tại 10:49 SA


1. Nhiệm vụ: Bổ sung thêm Lịch sử hoạt động khi thêm và xóa người theo dõi 


2. Quy trình:

a. Báo cáo - Dashboard: hiển thị chi tiết dữ liệu khi click vào biểu đồ 

b. Tăng giới hạn xuất nhiệm vụ ra file excel: tối đa 2000 nhiệm vụ/ 1 lần


3. Cập nhật API để lấy được thảo luận và bình luận trong nhiệm vụ

https://workflow.{{domain}}/extapi/v1/job/post/load 

https://workflow.{{domain}}/extapi/v1/job/comment/load Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.