Base Meeting

Base Meeting: Cập nhật tính năng tháng 7/2021
Thêm người theo dõi trong cuộc họp
Sat, 9 Tháng 10, 2021 at 9:17 SA
Base Meeting: Cập nhật tính năng tháng 9/2021
Thêm tùy chọn Hủy cuộc họp
Thu, 14 Tháng 10, 2021 at 4:01 CH
Base Meeting: Cập nhật tính năng mới tháng 12/2021
1. Cho phép nhân bản cuộc họp Owner, App admin, người tạo được quyền nhân bản cuộc họp 2. View Lịch: cho phép user lọc các cuộc họp mà mình tham gia/...
Thu, 2 Tháng 12, 2021 at 2:18 CH