Base Timesheet

Base Timesheet: Ý nghĩa của Shift Policies là gì?
- Shift policy là quy định về việc checkin/checkout cho một ca làm việc bao gồm các thông số: + Khoảng thời gian mà một log chấm công được ghi nhận là che...
Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 4:28 CH
Base Timesheet: Hướng dẫn sửa công chuẩn
Công chuẩn trên lịch làm việc timsheet sẽ phụ thuộc vào tháng đó bạn phân bao nhiêu ca làm việc cho nhân viên Để thay đổi công chuẩn của 1 ngày làm việc,...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:19 SA