Base Sign

Base Sign: Giới thiệu và thiết lập phần mềm quản lý chữ ký số
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:54 SA
Base Sign: Cách tích hợp với chữ ký số của Viettel
1. Chuẩn bị Với chữ ký Viettel, người dùng cần có tài khoản ký đã đăng ký với Viettel trước  2. Thiết lập liên kết tài khoản chữ ký Viettel hiện có Bước ...
Wed, 20 Tháng 3, 2024 tại 9:54 SA
Base Sign: Cách tích hợp với chữ ký số của VNPT SmartCA
1. Chuẩn bị: - Với chữ ký VNPT - SmartCA, người dùng cần có tài khoản ký đã đăng ký với VNPT trước  - Download ứng dụng VNPT - SmartCA  về điện thoại và l...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 11:52 SA
Base Sign: Thao tác ký số trên Base Request
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:56 SA
Base Sign: Thao tác ký số trên Base Workflow
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:57 SA
Base Sign: Thao tác ký số trên Base Office
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:58 SA
Base Sign: Thao tác ký số hợp đồng trên HRM
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 9:59 SA
Base Sign: Các lỗi Base Sign thường gặp
1. Lỗi Signature is invalid Nguyên nhân Tài liệu sau khi ký đã bị chỉnh sửa ( thay đổi) nên chữ ký báo invalid không hợp lệ  Cần up lại file trình ký mới ...
Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 3:26 CH