Base Sign

Base Sign: Cách tích hợp với chữ ký số của VNPT SmartCA
1. Chuẩn bị: - Với chữ ký VNPT - SmartCA, người dùng cần có tài khoản ký đã đăng ký với VNPT trước  - Download ứng dụng VNPT - SmartCA  về điện thoại và l...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 at 11:52 SA