Base Process

Base Process: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Thêm transformer theo điều kiện - Trong phần Thiết lập quy trình  + Bổ sung phần thêm setup conditional transformers trong form setup transformers + K...
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:09 CH