Base Run

Base Run: Tại sao Base Run không ghi nhận kết quả chạy của tôi?
Bạn tham gia giải chạy trên Base Run và đã kết nối với Strava Nhưng có 1 vài cuốc chạy không được đồng bộ từ Strave sang Base Run Bạn tham khảo các tình h...
Fri, 23 Tháng 12, 2022 tại 10:22 SA