Base Overtime

Base Overtime: Các lỗi thường gặp trên Overtime
1. Numdays.exceed_compensator_leave: - Nguyên nhân: Số ngày nghỉ bù được chuyển từ đơn tăng ca sang quỹ nghỉ bù đã dùng rồi nên không thao tác hủy được nữa
Fri, 14 Tháng 4, 2023 tại 5:34 CH