Cách theo dõi tiến độ công việc của nhân viên trực tiếp quản lý ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:39 PM


Để theo dõi tiến độ công việc của nhân viên trực tiếp quản lý (thiết lập quản lý trực tiếp), bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


  • Tại thanh menu chính, chọn Công việc >> Nhân viên của tôi:


Tại đây, bạn có thể xem qua 2 dạng: Danh sách hoặc Tổng quan:

  • Với dạng Danh sách sẽ hiển thị toàn bộ công việc của nhân viên bạn trực tiếp quản lý


  • Với dạng Tổng quan sẽ hiển thị danh sách thành viên bạn quản lý. Tại đây, bạn xem được tổng quan số lượng công việc theo từng trạng thái.


Khi click vào từng thành viên, bạn có thể xem được danh sách công việc, báo cáo chi tiết theo từng trạng thái công việc và phân loại công việc theo dự án/ phòng ban tham gia.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.