Thiết lập thông báo đến quản lý trực tiếp như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:34 PM


Để thiết lập thông báo có 1 đề xuất tới người quản lý trực tiếp của người tạo đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào request.base.vn hoặc Base Request trên thanh app
  • Bước 2: 

Khi tạo mới nhóm đề xuất, tại trường Yêu cầu thông báo tới người quản lý trực tiếp, bạn chọn .

Với nhóm đề xuất đã tạo, bạn click vào icon hình File ở bên lề trái > Chọn nhóm đề xuất cần sửa lại, chọn Director manager > chọn Yes.

  • Bước 3: Sau khi thiết lập thành công, tại màn hình tạo 1 đề xuất, trường thông tin này sẽ hiển thị, bạn @tag quản lý trực tiếp nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.