Base Account: Cách đưa tài khoản Member lên Admin/ Owner hoặc ngược lại in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 1:34 CH


Chỉ có tài khoản Owner mới có thể đưa tài khoản Member lên làm tài khoản Owner hoặc Admin. Để thiết lập quyền phần này sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào phần Thành viên của trang https://account.base.vn


Bước 2: Ở tài khoản cần thay đổi quyền, chọn vào biểu tượng "..." >> Chọn làm quản lý. Hoặc "Chọn làm Quản trị cấp cao" nếu muốn thêm họ là Owner.


Lưu ý:

Tài khoản Owner là tài khoản cao nhất của hệ thống, một hệ thống có thể có nhiều tài khoản Owner.

Owner: quyền quản trị cao nhất của hệ thống có quyền thêm mới, Deactive tài khoản. Có quyền xem và chỉnh sửa can thiệp ở tất cả các ứng dụng.

Admin: có quyền tạo mới tài khoản ở trang Account, phân quyền quản lý trực tiếp cho tài khoản thành viên.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.