Chuyển dữ liệu tự động từ Workflow sang Wework in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:23 PM


Trong trường hợp: tạo một nhiệm vụ, một nhiệm vụ được hoàn thiện (chuyển sang trạng thái done) hoặc thất bại (trạng thái fail) , muốn tự động chuyển và tạo một nhiệm vụ sang Wework.

Lưu ý: Người tạo task và được giao task được bắn tự động từ Request vào Wework phải là thành viên trong dự án/team được kết nối webhook.

Ví dụ mẫu: Khi một nhiệm vụ được thực hiện xong trong luồng quy trình Sản xuất - bán hàng sẽ bắn Webhook tạo tự động một công việc trong phòng Chăm sóc khách hàng tại Wework.

Bước 1: 

Để cài đặt một Webhook tự động giữa hai phần mềm có những trường thông tin tùy chỉnh giống nhau, đầu tiên cần tạo ra liên kết cho các trường thông tin có trong hai phần mềm. 

 • Thiết lập các Custom fields (trường dữ liệu tùy chỉnh) của Wework và Workflow giống nhau về type (loại dữ liệu), required (trường bắt buộc) và input key (mã key của dữ liệu) để chuyển dữ liệu. 

(Trong trường hợp không giữ lại custom fields khi chuyển dữ liệu tự động thì không cần thiết lập custom fields ở Workflow và bỏ qua bước 1)

Ví dụ: Khi chuyển dữ liệu từ Workflow sang Wework , có các trường dữ liệu “Tên thiết bị, Chi phí dự kiến” thì thiết lập các trường dữ liệu đó trên hệ thống.

Lưu ý: Check lại tên trường dữ liệu, loại dữ liệu (text, number,...), biến bắt buộc và input key của các trường dữ liệu của Request và Wework phải trùng nhau thì mới có thể chuyển được dữ liệu

Bước 2:

      Thiết lập Webhook trong cài đặt của Workflow và Wework để có thể bắn tự động trong những thao tác sau này.

=> Ở đây, chuyển dữ liệu từ Workflow sang Wework nên sử dụng “API endpoint” của Wework để kết nối với dữ liệu của Request.

 • Vào mục Manage Webhooks từ Wework để lấy “API endpoint”

 • Copy đoạn url “Create API endpoint” trong Workflow..

 • Vào Workflow và chọn Manager workflow webhooks.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi tạo một nhiệm vụ mới, copy đoạn url “Create API endpoint” của Wework vào mục Webhook jobCreated.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi hoàn thành một nhiệm vụ, copy đoạn url “Create API endpoint” của Wework vào mục Webhook jobDone.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi một nhiệm vụ thất bại, copy đoạn url “Create API endpoint” của Wework vào mục Webhook jobFailed.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi một một nhiệm vụ được chuyển tiếp, copy đoạn url “Create API endpoint” của Wework vào mục Webhook jobForwarded.

Sau khi thiết lập Webhook từ Workflow sang Wework xong, khi tạo một nhiệm vụ, một nhiệm vụ được hoàn thiện (chuyển sang trạng thái done) hoặc thất bại (trạng thái fail), hệ thống sẽ tự động tạo ra một công việc sang Wework:

 • Tên công việc giữ nguyên theo tên nhiệm vụ.
 • Người tạo việc giữ nguyên thông tin.
 • Miêu tả công việc giữ nguyên.
 • Người nhận việc giữ nguyên thông tin người thực hiện nhiệm vụ.
 • Trường hợp tạo trường dữ liệu theo bước 1, hệ thống sẽ chuyển cả các trường dữ liệu đó.
 • Các thông tin khác trong đề xuất sẽ không chuyển tự động sang Wework.

Các trường hợp khác cần thiết lập nâng cao hơn, cài đặt thêm bước 3.

Bước 3:

Thiết lập các trường dữ liệu sẽ thay đổi khi chuyển dữ liệu từ Workflow sang Wework bằng Tranformer bằng cách điền các mã key vào phần Tranformer trong Webhook của Workflow. Tranformer trong case này thực chất là trích dẫn thông tin từ Workflow tự động chuyển sang Wework.

Có hai trường dữ liệu trong Tranformer:

 • Final key: mã key dữ liệu sẽ được tạo ra trong Wework khi bắn dữ liệu tự động qua Webhook
 • Original key: nội dung và mã key lấy trong Workflow để bắn tự động.

Có 3 nhóm thông tin có thể chuyển được với Tranformer của Webhook:

 • Nhóm liên quan đến thông tin Infor (name, content).
 • Nhóm liên quan đến những người liên quan Following (username, create_username, followers).
 • Các Customfield.

⟹  Trường hợp Customfield chuyển thành Customfield thì đảm bảo các Customfields phải giống nhau như hướng dẫn bước 1 và không cần sử dụng Tranformer.

⟹  Trường hợp chuyển nội dung trong Customfield thành thông tin infor thì sẽ sử dụng biến đặt trong “{ }” với định dạng {custom_input_key}

       Ví dụ: Muốn lấy nội dung của trường thông tin Hàng hóa mua (input key là hang_hoa_mua) trong Request thì sẽ điền {custom_hang_hoa_mua}

 • Transformer 1: "name" đại diện cho tên của công việc ở Wework, "{name}" là sử dụng tên của một nhiệm vụ trong Workflow.

[Chuyển từ Workflow] là phần nội dung muốn tạo tự động sau khi sinh ra một task mới trên Wework.

 • Transformer 2: "creator_username" đại diện cho người tạo task ở Wework, "@huyenntt" là username được chỉ định sẽ tạo task tự động, nếu không sử dụng transformer này thì mặc định người tạo request là người tạo jobs.

 • Transformer 3: "username" đại diện cho người thực hiện công việc ở Wework, "@duongtt" là username được chỉ định thực hiện công việc.

 • Transformer 4: "followers" là danh sách người theo dõi công việc, "@ninhlv” là danh sách người theo dõi được thêm vào công việc.

 • Transformer 5: "content" là mô tả công việc ở Wework, "Quản lý khách hàng: {name}" sử dụng {name} là tên của nhiệm vụ trong Workflow.

Kết quả sẽ chuyển như sau:

 • Khi nhiệm vụ được hoàn thành trong Workflow:

         

 • Hệ thống tự tạo ra một nhiệm vụ trong Workflow:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.