Cách thiết lập thời gian làm việc trên HRM in

Sửa đổi trên: Sat, 21 Tháng 11, 2020 at 9:57 AM            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

            Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

      

          Để thêm thiết lập thời gian làm việc, ta làm theo các bước:

            Bước 1: Quản lý lịch làm việc chung của toàn công ty trên hệ thống của Base HRM bằng cách vào mục “Lịch làm việc” trên thanh menu trong trang chủ như sau:

 


    Bước 2: Trước khi tạo lịch làm việc, bạn cần tạo một “Shift Policies” bằng cách chọn mục “Tạo mới” bên phải màn hình : ( Shift policy là quy định về việc checkin/checkout cho một ca làm việc)


Trong Shift Policies sẽ có những thông tin:

 • Shift name : Tên của ca.

 • Shift code: Mã của ca đó.

 • Standard shift points : Số công chuẩn của ca.

 • Specify checkin-checkout period : Thiết lập giờ checkin và checkout

 • This is a cross-day shift : Xác nhận ca này có phải là ca đêm không . ( Vd: Ca đêm sẽ bắt đầu từ 12 giờ đêm -> 6h sáng. Thì thiết lập Checkin: 24:00 và Checkout: 30:00 )

=> Tạo thông tin xong bấm “Lưu lại” để tạo ra ca mới. 


            Bước 2: Để tạo mới một lịch làm việc, chọn mục “Tạo mới” bên phải màn hình để điền các thông tin:

 • Timesheet name: Tên lịch làm việc


 

 •  Timesheet status: Trạng thái lịch làm việc • Checkin/checkout policy: Chính sách về checkin/checkout


 • Default timesheet: Lịch làm việc mặc định

 • Num shifts per day: Số ca theo ngày

 • Required checkout: Bắt buộc checkout

 • Timezone: vùng

 • Working hours per day: Số giờ làm việc theo ngày

 • Accepted lastest checkin: Thời gian checkin muộn nhất được cho phép

 • Accepted earliest checkout: Thời gian checkout sớm nhất được cho phép

 • Giờ làm việc cụ thể trong tuần


=> Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Tạo mới” để hoàn thiện thao tác.


** Lưu ý :

 • Cần phải có “Shift Policies” trước khi tạo ra lịch làm việc. 

 • Đối với những ngày chỉ làm một ca mà muốn tính 2 công cả ngày thì standard point được gán bằng 2

 • Đối với ngày nghỉ thì cứ chọn Shift Policies bất kỳ nhưng không điền thời gian là được.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.