Base HRM - Phúc lợi: Cách gán chính sách Phúc Lợi in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:42 CH


        Mục đích:

  • Liệt kê các phúc lợi đang có của doanh nghiệp và gán cho nhân sự được áp dụng chính sách tương ứng.

  • Dữ liệu về phúc lợi sẽ tự động được dùng để tính lương lại Base Payroll.


        Cách thực hiện:


        Bước 1: Truy cập đường dẫn https://hrm.base.vn/benefits và tạo chính sách phúc lợi.


  • Để gán được chính sách phúc lợi, bạn cần tạo ra các chính sách phúc lợi mà công ty đang có tại mục Phúc Lợi (Hướng dẫn)


        Bước 2: Gán chính sách Phúc Lợi cho nhân sự (2 cách: gán từng nhân sự/nhóm nhân sự hoặc upload từ excel)


                Cách 1: Thao tác thủ công với từng nhân sự/nhóm nhân sự:


   Chọn Tạo mới => Thêm người tham gia => Chọn chính sách => Chọn nhân sự/nhóm nhân sự thụ hưởng => Lưu lại.


  • Bạn có thể chọn từng nhân sự, hoặc chọn nhóm nhân sự (nhóm được tạo tại account.base.vn)

            Cách 2: Gán chính sách thông qua file excel.


Chọn Tạo mới => Import Excel => Soạn theo file mẫu => Tải file và Lưu lại.


        Bước 3: Kiểm tra và sửa đổi các chính sách đã gán tại mục Người tham gia


*Lưu ý:

  • Một nhân sự có thể được áp dụng nhiều chính sách phúc lợi.

  • Một chính sách phúc lợi có thể gán cho nhiều nhân sự.

  • Phúc lợi chia thành nhiều loại, phần mềm đã tạo sẵn 1 số loại phúc lợi, bạn có thể bổ sung thêm tại: https://hrm.base.vn/benefits/types

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.