Cách gán chính sách Phúc Lợi in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 11, 2020 at 4:07 PM


        Mục đích:

  • Liệt kê các phúc lợi đang có của doanh nghiệp và gán cho nhân sự được áp dụng chính sách tương ứng.
  • Dữ liệu về phúc lợi sẽ tự động được dùng để tính lương lại Base Payroll.


        Cách thực hiện:


        Bước 1: Truy cập đường dẫn https://hrm.base.vn/benefits và tạo chính sách phúc lợi.


  • Để gán được chính sách phúc lợi, bạn cần tạo ra các chính sách phúc lợi mà công ty đang có tại mục Phúc Lợi (Hướng dẫn)


        Bước 2: Gán chính sách Phúc Lợi cho nhân sự (2 cách: gán từng nhân sự/nhóm nhân sự hoặc upload từ excel)


                Cách 1: Thao tác thủ công với từng nhân sự/nhóm nhân sự:            Chọn Tạo mới => Create Enrollments => Chọn chính sách => Chọn nhân sự/nhóm nhân sự thụ hưởng => Lưu lại.


  • Bạn có thể chọn từng nhân sự, hoặc chọn nhóm nhân sự (nhóm được tạo tại account.base.vn)
  • Applied Date: Ngày áp dụng chính sách, dựa vào ngày này để Payroll xác định thời điểm áp dụng khoảng phúc lợi này.
  • Extra Note: Ghi chú nếu có            Cách 2: Gán chính sách thông qua file excel.


            Chọn Tạo mới => Import Excel => Soạn theo file mẫu => Tải file và Lưu lại.        Bước 3: Kiểm tra và sửa đổi các chính sách đã gán tại mục Enrollments


**Lưu ý:

  • Một nhân sự có thể được áp dụng nhiều chính sách phúc lợi.

  • Một chính sách phúc lợi có thể gán cho nhiều nhân sự.

  • Phúc lợi chia thành nhiều loại, phần mềm đã tạo sẵn 1 số loại phúc lợi, bạn có thể bổ sung thêm tại: https://hrm.base.vn/benefits/types

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.