Cách thiết lập thời gian làm việc cho Workflow in

Sửa đổi trên: Mon, 1 Tháng 3, 2021 at 4:33 PM


Giải thích tính năng: 

Thêm option của workflow có tính toán deadline job theo lịch làm việc của user hay không Tính theo timesheet của user (nếu có): ví dụ lịch làm việc từ 8h30 đến 12h00 và 13h00 đến 17h30 thì khi giao việc lúc 18h00 thì deadline sẽ bắt đầu tính từ 8h30 của ngày hôm sau 

 

Deadline sẽ được tính khi tạo job, next job, back job với điều kiện có người được giao việc và người này có timesheet được setup ở Base Account. 

 

Các hành động giao lại cho người khác sẽ không làm thay đổi deadline dù người được giao mới có timesheet hay không (không hỗ trợ) 

 

Cách thiết lập: 

 

Bước 1: Mỗi cá nhân set lịch làm việc ở Base Account 

 

 

Bước 2: Quản lý quy trình (Workflow Owner) tùy chỉnh lại quy trình tại mục Chỉnh Sửa của mỗi quy trình như lựa chọn bên dưới. 

 

 

Kết quả:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.