Cấp quyền app admin cho cụm app HRM+ in

Sửa đổi trên: Mon, 1 Tháng 3, 2021 at 4:36 PM


 1. Mục đích:

 • Trong hệ thống Base, Owner sẽ có toàn quyền và thường là người quản lý cấp cao của công ty.

 • Trưởng phòng hoặc nhân viên phòng nhân sự sẽ được phân quyền tại những nơi mà họ phụ trách: đảm bảo thao tác đúng, đủ và không ảnh hưởng tới các dữ liệu mà họ không phụ trách.

 1. Hướng dẫn

Bước 1: Phân quyền cho user là Admin của App HRM.

Truy cập https://account.base.vn/baseapps => Chọn Quản lý App Admin của HRM => Tag tên những người được phân quyền.

Bước 2: Phân quyền từng hạng mục cho user.

Truy cập https://hrm.base.vn/settings/roles => Phân quyền toàn phần hoặc 1 phần cho từng user.

 1. Một phần: Chọn chi tiết từng người và từng quyền cụ thể.

 • Granted: Có quyền

 • Not granted: Không có quyền    

 1. Toàn phần: chọn thành viên và phân toàn bộ quyền.

 


Bước 3: Hiểu rõ từng phân quyền


 1. Company: https://hrm.base.vn/settings/company. Có quyền chỉnh sửa thông tin công ty, vị trí công việc, văn phòng, khối/nghiệp vụ, sơ đồ tổ chức.

 2. Account: https://hrm.base.vn/employees. Quản lý: Thông tin nhân viên, Trường tùy chỉnh, tạo mới và thực hiện thao tác nghỉ việc cho 1 nhân sự 

 3. Report - Xem báo cáo: https://hrm.base.vn/reports 

 4. Document: https://hrm.base.vn/documents. Quản lý thông tin nhân sự

 5. Payroll: https://hrm.base.vn/payrolls. Quản lý chính sách lương và thông tin lương của nhân sự

 6. Merit - Thành tựu & cống hiến: https://hrm.base.vn/merit/settings

 7. JF - Nhiệm vụ công việc: https://hrm.base.vn/jobfunctions

 8. Contract - Hợp đồng lao động: https://hrm.base.vn/contracts

 9. Career - Phát triển sự nghiệp: https://hrm.base.vn/careers

 10. IP - Tài sản trí tuệ: https://hrm.base.vn/ips

 11. Workrule - Quy định làm việc: https://hrm.base.vn/workrules

 12. Legal: https://hrm.base.vn/cps. Bổ sung chính sách thuế và thêm người tham gia chính sách.

 13. Timesheet: https://hrm.base.vn/timesheets. Quản lý lịch làm việc, chấm công và nghỉ phép

 14. Pms: Đánh giá nhân sự.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.