Base Request: Cài đặt SLA cho từng người duyệt in

Sửa đổi trên: Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 9:53 SA


Để cài đặt SLA cho từng người duyệt bạn truy cập app Base Request tại menu app hoặc link https://request.base.vn/. Sau đó bạn chọn nhóm đề xuất cần cài đặt SLA và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại tab Thiết lập chung >> Luồng phê duyệt >> Kích hoạt SLA cho từng người duyệt 

Nếu chọn bật tính SLA theo lịch làm việc, để áp dụng được thì người duyệt cần được thêm Lịch làm việc tại Base AccountHướng dẫn


Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa hoặc Chưa có SLA để thêm SLA cho từng khối người duyệt

Lưu ý: Thời gian nhận số nguyên, chưa hỗ trợ số thập phân

# Trường hợp cài đặt SLA cho người được chuyển tiếp duyệt:

- Khi chuyển tiếp một đề xuất có kích hoạt SLA theo người duyệt, bạn click chọn người được chuyển tiếp và điền số giờ SLA cài đặt cho từng người >> click "Chuyển tiếp" để lưu lại hành động

- Lưu ý: 

+ Người A chuyển tiếp cho người khác thì người được chuyển tiếp đó sẽ bắt đầu chạy SLA. Người  A sẽ dừng SLA đang chạy, khi tới lượt duyệt SLA chạy lại từ đầu

+ Duyệt và chuyển tiếp: SLA của người chuyển tiếp dừng lại, SLA người được chuyển tiếp bắt đầu chạy

# Lưu ý với các loại luồng duyệt khi bật SLA cho từng thành viên duyệt:

Chỉ cần 1 người duyệt: Sau khi đề xuất được tạo, SLA của tất cả mọi người sẽ bắt đầu được tính. Sau khi có 1 người duyệt chấp thuận >> đề xuất chuyển sang được chấp thuận hoàn thành >> thời gian tính SLA sẽ ngừng chạy

Duyệt đồng thời: Sau khi đề xuất được tạo, SLA của tất cả mọi người duyệt bắt đầu chạy. Thành viên nào duyệt xong sẽ ngừng chạy SLA.

Duyệt tuần tự: Sau khi đề xuất được tạo, SLA của người duyệt đầu tiên sẽ bắt đầu chạy. Sau khi người đó duyệt xong SLA sẽ tiếp tục chạy với người tiếp theo và lần lượt tới hết.

Duyệt tuần tự + cài đặt người duyệt tối cao: SLA không chạy khi chưa tới lượt người đó.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.