Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 8/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 10:01 SA


1.Nhóm đề xuất:

- Thêm tính năng nhân bản nhóm đề xuất (HDSD)

Thiết lập nhóm đề xuất: 

+ Thêm tùy chọn Chỉ cho phép chọn quản lý trực tiếp được thiết lập trong Base Account

+ Cập nhật Giới hạn số đề xuất được tạo: bỏ qua các đề xuất bị hủy

- Xuất dữ liệu: bổ sung thêm các cột thông tin trong file xuất ra (email người tạo, tên nhóm đề xuất, tổng số ngày/ ca nghỉ)

2. Đề xuất:

- Hiển thị số ngày phép đề xuất/ số ngày phép còn lại ở view người duyệt trên trang chi tiết timeoff, với các timeoff chưa đc duyệt hoàn toàn

Cập nhật số ngày phép khi timesheet của người tạo đề xuất thay đổi: số phép của ngày đề xuất được tính toán lại, số phép năm còn lại không đổi khi timesheet thay đổi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.