Base Wework: Phân quyền của các loại tài khoản trên Base Wework in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 6, 2022 tại 2:34 CH


Trong hệ thống Base, có 3 cấp độ tài khoản là Owner, Admin và Member. Đối với Base Wework, các loại tài khoản được phân quyền như sau:


1. Owner 

  • Tài khoản có quyền cao nhất trên hệ thống, có thể tạo được các tài khoản owner, admin và member.        

  • Là tài khoản vào được phần cài đặt hệ thống để setup thông tin về công ty, phân quyền xem loại được tạo dự án, phòng ban trong wework.        

  • Là tài khoản có thể chỉnh sửa được thông tin cá nhân, email, đổi mật khẩu và deactive các tài khoản khác trên hệ thống.        

  • Là tài khoản xem được hết các dự án, phòng ban có trong hệ thống wework, xem được chi tiết công việc của các tài khoản trong hệ thống wework       


2. Admin 

  • Là tài khoản quản trị dưới quyền của owner trong hệ thống Base, có thể tạo mới tài khoản member        

  • Có thể chỉnh sửa được thông tin cá nhân của các tài khoản khác trên hệ thống, thêm quản lý trực tiếp.

  • Không có nhiều thiết lập trên Wework, chỉ có quyền thiết lập trong 1 phòng ban/ dự án do mình làm quản trị              


3. Member 

  • Là tài khoản người dùng bình thường, chỉ có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân của tài khoản bản thân, chỉ giao - nhận việc trên Wework,


Trong Wework sẽ phân quyền sâu hơn với 2 tài khoản: Quản lý phòng ban/ dự án và thành viên.

- Quản lý phòng ban/ dự án sẽ có toàn quyền quản trị, thiết lập, chỉnh sửa, xóa các thông tin tỏng phòng ban/ dự án mình quản lý

- Owner nếu không phải quản lý sẽ không có toàn quyền xử lý thông tin trong phòng ban/ dự án đó nhưng owner có thể tự thêm mình là quản lý tại đây


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.