Base HRM - Bảo hiểm: Thêm chính sách bảo hiểm in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 10:31 SA


Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


 Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:A. Chính sách bảo hiểm

        Bước 1: Để thêm chính sách bảo hiểm mới, bạn vào cài đặt > chọn mục “Chính sách bảo hiểm” 

     

       Bước 2: Bạn chọn " Tạo mới" để thêm chính sách bảo hiểm mới  > Nhập thông tin > Tải file mẫu hợp đồng và ấn "Lưu lại"

Insurance name : Điền tên loại chính sách bảo hiểm mà bạn muốn thêm

Insurance code : Mã bảo hiểm

Based on Tính theo mức lương nào. 

  • Basic salary: lương cơ bản

  • Gross salary: Tổng lương

  • Custom (by employee): Công ty tự định nghĩa mức đóng bảo hiểm theo nhân sự

Phần trăm công ty: Số % chi phí mà công ty chi trả cho bảo hiểm dựa theo mức lương đóng bảo hiểm của nhân sự.

Phần trăm nhân viên: Số % chí phí trích từ mức lương đóng bảo hiểm

Chi tiết chính sách: Bạn có thể ghi chi tiết các khoản bảo hiểm mà công ty và người lao động đóng là bao nhiêu %

Cho phép quản lý trực tiếp tạo phúc lợi cho nhân viên của mình: Nếu bạn tích mục này thì quản lý trực tiếp từ Base Account của nhân sự nào thì có thể tạo phúc lợi cho nhân sự đó trên Base Me.

     

B. Gán nhân sự vào chính sách bảo hiểm 

- Vào cài đặt để gán nhân sự hoặc nhóm nhân sự vào chính sách tại mục này

- Ngoài ra, không cần vào cài đặt của Hrm, bạn cũng có thể gán nhân sự vào chính sách. Xem hướng dẫn tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.